شما اینجا هستید:
 
 

پوست خشک

001

 

(DRY) پوست خشك

پوستی خشک پوستی با قطر بسیار کم(نازک) که به دلیل کاهش ترشح سیبوم (ماده چرب نگه دارنده پوست)، پوشش هیدرو لیپید در آن ضعیف شده و رطوبت را در خود نگه نمیدارد.

 

dry

 
 
 
 

خبرنامه

نام:

ایمیل: